Wróć nowe serwisy reklama.plocman.pl

Mazowiecki Wojewódzi Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.

09-402 Płock, ul. Kolegialna 19

tel.: (24) 262 80 71

adres www: https://www.mwomp.pl

adres email: plock@mwomp.pl

Mazowiecki Wojewódzi Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
- współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- prowadzenie rejestrów zgłoszeń, podjęcia oraz zakończenia działalności lekarzy, pielęgniarek i psychologów w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi,

-udzielanie świadczeń zdrowotnych będących w kompetencji MWOMP,

- udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy,
- przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby,
- przeprowadzanie okresowych badań lekarskich w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika, uległ likwidacji,
- przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach.

Drukuj